Statut Fundacji im. Kazimierza Wielkiego

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu. Fundacja może używać skróconej nazwy „FKW”.


§ 2
 1. Siedzibą Fundacji jest Lublin.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Cele i sposoby realizacji

§ 3

Celem Fundacji jest działalność na rzecz:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; ochrony rodzicielstwa i małżeństwa, jako związku kobiety i mężczyzny;
 3. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa; opiniowania aktów prawnych dotyczących ważnych kwestii społecznych;
 4. integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 5. działalności charytatywnej, dobroczynności;
 6. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 7. mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 8. integracji cudzoziemców;
 9. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638);
 10. osób niepełnosprawnych;
 11. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 12. równych praw kobiet i mężczyzn;
 13. osób w wieku emerytalnym;
 14. wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;
 15. wspomagania rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 16. wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; wspomaganie samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacji, nauki, kultury, mediów, integracji europejskiej, ochrony przyrody, ochrony zdrowia, przedsiębiorczości, pomocy społecznej, charytatywnej i humanitarnej),
 17. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 18. dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 19. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; opieki nad zabytkami, wspierania działalności kulturalnej, twórczej, muzycznej, teatralnej, filmowej;
 20. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 21. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 22. turystyki i krajoznawstwa;
 23. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 24. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; strzeżenia niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej;
 25. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 26. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 27. ratownictwa i ochrony ludności;
 28. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 29. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 30. integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, upowszechniania informacji o integracji europejskiej;
 31. promocji i organizacji wolontariatu;
 32. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 33. kombatantów i osób represjonowanych;
 34. weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203);
 35. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 36. rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 37. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 38. rewitalizacji;
 39. organizacji pozarządowych; udziału organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego; współdziałania organizacji pozarządowych, integracji, wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami;
 40. kultu religijnego;
 41. budowy dróg, sieci telekomunikacyjnej, kanalizacji, zaopatrzenia w wodę i innej infrastruktury, szczególnie na wsi;
 42. prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie ekonomii, religioznawstwa, teologii, historii, kulturoznawstwa, sztuk pięknych, psychologii, socjologii, pedagogiki, politologii, nauk humanistycznych i społecznych;
 43. rozwoju zasobów ludzkich, zwalczania barier w dostępie do wiedzy;
 44. upowszechniania nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych;
 45. uzupełniania i wzbogacania powszechnej oferty edukacyjnej dla wszystkich grup społecznych i wiekowych;
 46. przeciwdziałania patologiom społecznym, min.: alkoholizmowi, narkomanii, przemocy;
 47. edukacji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 48. edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy;
 49. rozwoju komunikacji, potencjału administracji, turystyki, szczególnie Polski wschodniej.
§ 4

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. wspieranie inicjatyw zgodnych z celami Fundacji,
 2. działalność wydawniczą, wydawanie książek, czasopism, gazet, broszur, nagrań dźwiękowych, nagrań wideo,
 3. działalność związaną z produkcję filmową, rozpowszechnianiem i projekcję filmów, nagrań wideo i nagrań dźwiękowych,
 4. prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
 5. współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub zbliżonym charakterze,
 6. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu,
 7. tworzenie sieci współpracowników lokalnych,
 8. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,
 9. pomoc w organizacji i zdobywaniu funduszy organizacjom i osobom współorganizującym o tym samym lub podobnym charakterze,
 10. organizowanie spotkań, konferencji, sesji naukowych, seminariów, wykładów, wystaw, manifestacji i happeningów,
 11. organizowanie doradztwa, konsultacji i szkoleń,
 12. wspieranie i prowadzenie badań naukowych w dziedzinie ekonomii, religioznawstwa, teologii, historii, kulturoznawstwa, sztuk pięknych, psychologii, socjologii, pedagogiki, politologii, nauk humanistycznych i społecznych,
 13. prowadzenie i wspieranie programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych,
 14. druk, przygotowanie do druku, produkcję, skład książek, czasopism, gazet, broszur, nagrań dźwiękowych, nagrań wideo, materiałów promocyjnych,
 15. działalność służąca upowszechnieniu zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego,
 16. działalność wspierającą tworzenie ośrodków wiedzy, w szczególności bibliotek, archiwów, muzeów, instytutów naukowo-badawczych, szkół, portali internetowych i wortali,
 17. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej i międzynarodowej, w szczególności przez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji, obozów szkoleniowych,
 18. organizowanie imprez masowych, kulturalnych, artystycznych, muzycznych, teatralnych,
 19. fundowanie stypendiów i szkoleń dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin.

Majątek i dochody Fundacji

§ 5
 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2100 zł (dwa tysiące sto złotych), z czego 1000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Przychody Fundacji mogą pochodzić z:
  1. darowizn, spadków, zapisów,
  2. dotacji i subwencji osób prawnych,
  3. zbiórek i imprez publicznych,
  4. majątku Fundacji,
  5. odsetek bankowych,
  6. dochodów z działalności statutowej,
  7. przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
  8. dochodów z działalności gospodarczej.
 3. Całość majątku i dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na realizację celów statutowych.
 4. Zabronione jest:
  1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
  2. zakupywanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji

§ 6

Władzami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
§ 7
 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 3 osób, w tym Prezesa.
 2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Fundator wchodzi w skład pierwszego Zarządu jaki członek Zarządu. Następnych członków Zarządu, na miejsce ustępujących lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją Rada.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenie pisemnej rezygnacji na ręce Rady,
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3. śmierci członka Zarządu,
  4. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 8
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  2. realizacja celów statutowych,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetów,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  5. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  6. podejmowanie jednomyślnie decyzji o zmianie Statutu i celów Fundacji za zgodą Rady Fundacji,
  7. dacją za zgodą Rady Fundacji, jeżeli w wyniku połączenia nie ulegną istotnej zmianie cele Fundacji,
  8. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych dokompetencji innych organów.
 3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 5. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków organu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
§ 9
 1. Rada składa się z 2 do 5 członków.
 2. Rada wybiera spośród siebie Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. Przewodniczącego pierwszego składu Rady wybiera Fundator.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady, na miejsce ustępujących lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Przewodniczącego Rady,
  2. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. śmierci członka,
  4. uchwały o pozbawieniu członkostwa w Radzie, podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
 5. Członkowie Rady nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 6. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§ 10
 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Do kompetencji Rady należy:
  1. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji,
  2. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
  3. powoływanie członków Zarządu.
 3. Rada zbiera się co najmniej raz do roku. Radę zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
 4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków organu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 11
 1. Reprezentować Fundację może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych uprawniony jest prezes Fundacji samodzielnie lub 2 członków Zarządu działających łącznie.

Działalność gospodarcza

§ 12
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, a cały dochód z jej prowadzenia przeznacza na cele statutowe.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
  1. 46 – handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
  2. 47 – handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
  3. 56 – działalność usługowa związana z wyżywieniem
  4. 58 – działalność wydawnicza
  5. 59 – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
  6. 63 – działalność usługowa w zakresie informacji
  7. 68 – działalność zwiana z obsługą rynku nieruchomości
  8. 70 – działalność firm centralnych (head offices), doradztwo związane z zarządzaniem
  9. 72 – badania naukowe i prace rozwojowe
  10. 73 – reklama, badanie rynku i opinii publicznej
  11. 74 – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
  12. 79 – działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
  13. 82 – działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostał działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
  14. 85 – edukacja
  15. 88 – pomoc społeczna bez zakwaterowania
  16. 90 – działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
  17. 91 – działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą
  18. 93 – działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
  19. 94 – działalność organizacji członkowskich

Postanowienia końcowe

§ 13
 1. Zmian w Statucie i celów Fundacji dokonuje Zarząd jednomyślnie za zgodą Rady Fundacji.
 2. W sprawie połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje Zarząd jednomyślnie za zgodą Rady Fundacji.
 3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd jednomyślnie za zgodą Rady Fundacji.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.